Kyjatice

Mimoriadne zaujímavá je zastávka v malej dedinke Kyjatice, skrytej v horách. Obec je malá ale významná svojou históriou a polohou v čarovnom prírodnom prostredí, prístupná štátnou cestou z Rimavského Brezova (5 km).

Zaujímavosti:

 • Gotickou pamiatkou je evanjelický kostol zo 14. storočia, ktorého stavebné jadro sa takmer intaktne zachovalo. V 15. a v 17. storočí vznikol neskoro renesančný kazetový strop a oltár. Neskôr bola pristavená veža. Datovanie stavby nie je medzi odborníkmi ujasnené, spomína sa posledná štvrtina 13. storočia, 1. polovica 14. storočia ale aj rok 1360. V literatúre sa spomína aj objav základov staršieho chrámu pod súčasnou stavbou.
 • Kostolík predstavuje dodnes dominantu obce.
 • Vonkajšie rozmery stavby sú 11 x 7,3 m(loď) a 5,3 x 4,7 m (presbytérium).
 • Kostolík v sebe spája románske i gotické prvky, valená klenba presbytéria aj v prípade skoršieho datovania už predstavovala istý archaizmus.
 • Neskororománsky sloh prezentuje vysoké okno na južnej strane lode s polkruhovým ukončením.
 •  Hodnotná je aj jednoduchá kamenná krstiteľnica zrejme z 13. storočia.
 • Interiér kostolíka zdobia gotické fresky z konca 14. (presbytérium, víťazný oblúk) a prvej polovice 15. storočia (severná stena lode).
 • Rozsiahla maliarska výzdoba je sústredená na vnútornom plášti presbytéria, víťaznom oblúku a na severnej strane lode. Maľby v presbytériu sa datujú do 70. rokov 14. storočia a monumentálna kompozícia Posledného súdu na severnej stene do obdobia polovice 15. storočia.  Na východnej stene je apoštol Peter, Zvestovanie Panne Márii a vedľa nich štyri svätice.
 •  V presbytériu nájdeme výjavy apoštolov, viacerých svätíc a prorokov v medailónoch, na špalete víťazného oblúka. Vidíme tu tiež postavy piatich múdrych panien, ktoré držia kalichy a na opačnej strane postavy piatich pochabých panien.
 •  Na víťaznom oblúku sa nachádzajú scény zo života Krista - Judášov bozk, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Pieta.
 • V lodi dominuje unikátne zobrazenie Posledného súdu v podobe veľkého kruhu, ktorého stredobodom je Ježiš v mandorle. Maľba pripomína ilustrácie v rukopisoch sv. Hildegardy z Bingenu. Maľba je aj datovaná, odborníci sa však nezhodujú, či ide o rok 1426, 1446 alebo dokonca 1486.
 • Južnú stenu zdobia postavy troch apoštolov, ktorí v jednej ruke držia knihu a druhou gestikulujú.
 • Gotika je zastúpená okrem fresiek aj južným neskorogotickým portálom, jednoduchým portálom do sakristie a dnes už zamurovaným oknom s kamennou kružbou na východnej strane presbytéria.
 • Drevený kazetový strop pochádza zo 17. storočia, z čias, kedy kostolík užívali protestanti (podobne ako aj ďalšie drevené zariadenie - západná tribúna či patronátna lavica ).
 • Umelecky sú hodnotné gotické dvere a empora s ľudovými motívmi.