Použitá literatúra:

Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.

Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Veda, Bratislava 2011.

Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, Obzor 1968.

Hrašková E. - Danihel, I.: Rimavská Baňa - ev. a. v. kostol. Architektonicko-historický výskum a návrh obnovy exteriéru kostola. Bratislava, október - december 2010.

Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5808).

Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha - Prešov 1937.

Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava, 2005.

Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str. 28 - 31.

Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin, 2010.

Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Podolinský,Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.
Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.

Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Martin 1943.
Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969. Sprievodca po Gotickej ceste, vyd. BIC s.r.o. Spišská Nová Ves, 2001

Vzácna kultúrna pamiatka v Žípe. Dejiny kostola zavesené v predsieni, autor neuvedený.