Slovník odborných výrazov:

apsida -  polkruhový výklenok v prednej časti lode kresťanských chrámov, kde je umiestený oltár

arkáda- oblúkmi spojené stĺporadie alebo rad pilierov

arkier -  malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách, zakončený striežkou, vyskytuje sa najmä v gotických a renesančných objektoch

fragment -zlomkovitá, úryvkovitá časť celku

freska -  nástenná maľba na čerstvú, ešte vlhkú vápennú omietku, po uschnutí sa farby fresky spoja s vápnom omietky a nadobudnú žiarivý tón

gotika - štýl stredovekého umenia v Európe od 12. do 15. Storočia, pochádzajúci z Francúzska v architektúre ho charakterizujú lomené oblúky, rebrová klenba, štíhle stĺpy, veže a oporné piliere

kazetový strop - druh trámového stropu s dekoratívnym podhľadom pravidelne deleným na prehĺbené pravouhlé, viacuholníkové alebo okrúhle polia. Kazety môžu byť prázdne alebo vyplnené maľbou či reliéfom

klenba - architektonický útvar, uzatvárajúci priestor, váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, stĺpy atď ...

kružba  - je pre gotiku a tiež sakrálne stavby severskej renesancie  charakteristický súmerný architektonický prvok, vypĺňajúci oblúk okien, arkád a zábradlí

loď - chrámový priestor určený pre veriacich: chrámová, hlavná, vedľajšia, bočná, priečna loď

mandorla (mandľa po taliansky) - typická  stredoveká  ozdoba, najmä v románskom slohu, oválna alebo elipsovitá svätožiara okolo Kristovho majestátu (Krista - vládcu sveta) v tvare mandle. Svätožiara v tvare mandle obopínajúce telo celého božstva

neogotika - architektonický smer v 19. storočí, napodobňujúci gotickú architektúru

nika - výklenok v stene, obyčajne na sochy

ostenie - obloženie muriva pri otvoroch dvier alebo okien

patrónová vzorka - vzor, šablóna pre dekoratívne maľby

presbytérium - priestor v chráme pri hlavnom oltári, vyhradený prv pre kňazov

portál - architektonický upravený a zdôraznený vchod do budovy alebo miestnosti

reliéf - plastika vystupujúca z plochy, ktorá má k nej ešte badateľný vzťah, ilúzia tretieho rozmeru sa docieľuje náznakom

sakristia - vedľajšia prípravná miestnosť v katolíckom chráme

sakrálny - týkajúci sa náboženstva, bohoslužieb, kultu

triumfálny víťazný oblúk - oblúk deliaci hlavnú loď od presbytéria, často ozdobený obrazom, polkruhový oblúk v gotike

vlys - vodorovný pás so vzorkou, používaný ako ozdoba budov, architektonických diel (pomníkov) alebo výrobkov umeleckého priemyslu (ozdobných keramických nádob, váz)